Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Češi a Slováci ve 20. století  »  Češi a Slováci ve 20. století - Historická revue

Češi a Slováci ve 20. století - Historická revue

Česi a Slováci v 20. storočí

Onedlho si pripomenieme20 rokov vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Časť verejnosti prijala túto udalosť s nadšením, ako vyvrcholenie

národno-emancipačného zápasu Slovákov, iná s tým nesúhlasila a

aj dnes nostalgicky spomína na bývalé Československo,

ktoré zaniklo v 75. roku svojej existencie.

Dnes už snáď nik nespochybňuje, akým veľkým civilizačným pokrokom

prešiel slovenský národ hlavne za prvé dvadsaťročie jej existencie.

Úsilie politickej reprezentácie oboch národov počas 1. svetovej

vojny prinieslo spoločné ovocie v podobe spoločného štátu,

vzájomné napätie ich nasledovníkov aj jeho kultivovaný zánik,

tak často oceňovaný nielen európskymi politikmi. Autorom

monografie je významný český historik Jan Rychlík, ktorý sa

problematike česko-slovenských vzťahov začal venovať už koncom

70. rokov. Ako uvádza, už vtedy si uvedomoval, že Česi a

Slováci nežijú spolu, ale vedľa seba. Už v 90. rokoch publikoval

práce o česko-slovenských vzťahoch v rokoch 1914 – 1945,

1945 – 1992 (1997 a 1998) a o rozpade Československa (2002).

Predložená práca je teda doplneným a prepracovaným vydaním

predchádzajúcich publikácií. Cieľom autora bolo predovšetkým

oboznámiť českého čitateľa so slovenským pohľadom na problematiku

slovensko-českých vzťahov, hlavne v politickej rovine,

s ktorými akoby česká strana často ani nemala záujem sa oboznámiť

oboznámiť a nie sa nad nimi aj zamyslieť a porozumieť im. Práca je

rozdelená do 12 kapitol. Prvú, úvodnú kapitolu tvorí obdobie

formovania českého a slovenského národa do 1. svetovej vojny,

aby si čitateľ uvedomil rozdielne podmienky, v akých sa utváralo

a rozvíjalo ich národné hnutie. Časové vymedzenie ďalších

kapitol vychádza z významných periodizačných medzníkov a zahŕňa

obdobie od národnooslobodzovacieho boja počas 1. svetovej

vojny, medzivojnovú ČSR a slovenský boj za počas vojny

prisľúbenú autonómiu, tzv. Druhú republiku – od autonómie

Slovenska po vyhlásenie Slovenského štátu, národný vývoj Čechov

a Slovákov počas 2. svetovej vojny, Slovenské národné

povstanie, riešenie česko-slovenských vzťahov v rokoch 1945

– 1948, éru budovania socializmu od Februára 1948 do počiatkov

destalinizácie v roku 1956, obdobie rokov 1956 – 1960 do

vydania novej ústavy a likvidácie Zboru povereníkov, politicky

síce voľnejšie, zo štátoprávneho hľadiska však nerovnoprávne

60. roky, prijatie zákona o česko-slovenskej federácii a následne

jej normalizačná realizácia v praxi a napokon záverečné dejstvo

Československa po páde železnej opony po jeho rozdelenie

vtedajšou českou a slovenskou politickou reprezentáciou. Do

roku 1989 vychádzali v Československu predovšetkým práce,

ktoré zdôrazňovali česko-slovenskú spoluprácu a vyhýbali sa

negatívnym momentom spoločných vzťahov. Autor sa v predloženej

práci usiluje o komplexný a vyvážený postoj

k problematike, všíma si pozitívne i negatívne stránky a podáva

vlastné hodnotenie politického vývoja Československa nielen

na základe vydanej odbornej literatúry, ale aj množstva preštudovaných

archívnych dokumentov, uložených v českých, slovenských

i zahraničných archívoch. (ľk)

Rychlík, J.: Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty

1914 – 1992. Praha : Ústav pro studium totalitných režimů a

Vyšehrad 2012, 668 s.Zpět na knížku "Češi a Slováci ve 20. století".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook