Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Gnóze  »  Gnóze - Caritas et Veritas_2/2015

Gnóze - Caritas et Veritas_2/2015

Kurt RUDOLPH, Gnóze. Podstata a dějiny
náboženského směru pozdní antiky,
Praha: Vyšehrad, 2010, 450 s., přel. Jiří Gebelt,
ISBN 978-80-7021-947-8.
Téma gnóze patří k nejpopulárnějším v dějinách náboženství a gnostická hnutí znamenající
jakousi renesanci původní gnóze zachvátila i v období na rozhraní 19. a 20. stol. západní
Evropu i tehdejší ČSR jako druh vyhraněného sektářství. Slovo „gnóze“ je řeckého
původu, znamená poznání či vědění a je používáno pro označení náboženského hnutí,
které vyvrcholilo ve 2. stol. po Kr. v Alexandrii a bylo synkretismem orientální esoteriky,
stoicismu a křesťanských prvků. První informace o něm přinášeli patristé („otcové“), kteří
je pokládali za druh kacířství (hereze – „způsob myšlení či myšlenková škola, která se nějak
liší od společenství, tedy schizma či ‚chybné učení‘, které si činilo nárok být pravou vírou
pro křesťany“ – G. R. Evans, 2006 ve svých Dějinách kacířství), protože, kromě jiného,
hlásáním náboženského dualismu (existence dvou kosmických mocností, dobré a zlé)
popíralo křesťanský monoteismus a zdůrazňovalo „spásné vědění“ jako „zjevené vědění“
(„evangelium pravdy“), a tak: „Právě tento protiklad víry a vědění byl jedním z ústředních
témat ve sporu církve s gnostickou herezí“ (K. Rudolph, str. 62). Autor zde recenzované
knihy, významný německý evangelický teolog a historik náboženství, rozlišuje v předmětné
knize gnosticismus a gnózi: slovo „gnosticismus“ vzniklo až v 18. stol. a mělo „negativní
tón“ označující gnostické sekty, resp. „křesťansko-gnostické systémy 2. a 3. století“, kdežto
„gnóze“ je „historickou kategorií“ vyjadřující „určitou formu pozdně antického světového
názoru“, který, dodejme, byl i základem deviantních praktik některých gnostických sekt.
Podstatnými znaky staré gnóze byla „představa o přítomnosti božské ‚jiskry‘ v člověku“,
která upadla postupným sestupem do tohoto světa „osudu, zrození a smrti“, kde je uvězněna
v zápase božské „jiskry“ („pneuma“), to je „světla“ s „temnotou“ tělesnosti a nevědomosti,
a má být probuzena k obnovení v „božstvu Člověk“.
Nelze zde jít do podrobností obsahově bohaté Rudolphovy knihy, která údajně patří
k nejlepším monogradím o gnózi. Tato přístupně a přehledně psaná kniha zahrnuje i analýzu
gnostických spisů nalezených r. 1947 ve Wádí Kumránu a zhruba v téže době také v egyptském
Nag Hammádí (historie posledně uvedných nálezů je sama o sobě vzrušujícím čtením, kde
vystupuje i známý psycholog a znalec esoterních systémů Západu i Východu C. G. Jung).
Kniha je vydatným a zajímavým pramenem pro všechny zájemce o dějiny náboženství.
Milan Nakonečný
(TF JU, M.Nakonecny@seznam.cz)

odkaz na webové stránky časopisu, kde byla recenze publikována http://www.caritasetveritas.czZpět na knížku "Gnóze".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook