Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Knihy tajemství a moudrosti I  »  Knihy tajemství a moudrosti I - Text na záložce

Knihy tajemství a moudrosti I - Text na záložce

Ži­dov­ské pseu­de­pi­gra­fy (též uvádě­né ja­ko „apo­kry­fy“) jsou spi­sy, kte­ré vzni­kly v do­bě me­zi Sta­rým a No­vým záko­nem. Bý­va­ly psány pod jménem ji­né, zpra­vi­dla výz­nam­né a okruhu čte­nářů známé již ne­ži­jící osob­nos­ti (řec­ky PSEUDÉS = ne­pra­vý, fa­leš­ný, EPIGRAFÉ = nápis, název). Vět­ši­na židov­ských pseu­de­pi­graf­ních písem­nos­tí ne­se název po známých sta­ro­zákon­ních po­sta­vách (kni­ha He­no­cho­va, Závěť Moj­žíšova, Závě­ti pa­tri­ar­chů, Mar­ty­ri­um Iza­jášo­vo apod.), vý­ji­mečně po po­sta­vách mi­mo­bi­blic­kých (kni­hy Si­by­lli­ny, Aris­teas), a je apo­ka­lyp­tic­ky ori­en­to­vána, tj. pro­ni­ka­vě za­mě­ře­na na zlom vě­ků a na příchod me­si­áše. Ty­to spi­sy, kte­ré jsou význam­ným svě­dec­tvím ži­vo­ta a myš­le­ní do­by, do níž vstou­pi­lo evan­ge­li­um, ne­by­ly vět­ši­nou do­sud vy­dány v češ­ti­ně. Prv­ní část třídíl­ného vý­bo­ru nej­závaž­něj­ších ži­dov­ských pseu­de­pi­gra­fů ny­ní před­kládáme v pře­kla­du čle­nů Sta­ro­zákon­ní pře­kla­da­tel­ské ko­mi­se Če­s­ké bi­b­lic­ké spo­leč­nos­ti.

Ve svaz­ku Knihy tajemství a moudrosti i. při­nášíme násle­du­jící ži­dov­ské pseu­de­pi­gra­fy (apo­kry­fy):

Aristeas

prvou knihou, která helénistickému světu zprostředkovala kontakt se starozákonním zjevením a se světem Starého zákona vůbec, byl překlad Starého zákona do lidové řečtiny (koiné), zvaný Septuaginta. Za místo jejího ­vzniku se pokládá egyptská Alexandrie. Bible jako kniha malého společenství Božho lidu tak vstoupila do povědomí četných pohanských národů. O vzniku tohoto díla nám v legendárním pojetí podává zprávu kniha začínající slovy „Aristeas Filokratovi“, známá pod označením Aristeův dopis, sepsaná asi v půli 2. stol. př. Kr.

 

Henoch

Henochovy spisy jsou nazvány podle jejich ústřední postavy, kterou je patriarcha Henoch, „sedmý od Adama“ (Ju 14), o němž čteme v Gn ­5,18–24. Jméno Henoch znamená česky „Zasvě­cený“. Jak jméno, tak biblická zpráva, že „chodil s Bohem“ a že neodešel ze světa jako jiní lidé, nýbrž „nebylo ho, neboť ho Bůh vzal“ (Gn 5,24), doplněná ještě o sdělení Sírachovo, že „byl přenesen do nebes jako příklad účinného pokání pro všechna pokolení“ (44,16), ho v očích apokalyptiků přímo předurčovaly za znalce Božích tajemství. Text henochovských vizí z 1. stol. př. Kr. se zachoval ve dvou odlišných verzích, etiopské a staroslověnské.

Závěti dvanácti patriarchů

V epoše mezi Starým a Novým zákonem, přibližně od r. 200 př. Kr. do r. 100 po Kr., byla forma „závětí“ jako literární druh dosti oblíbená. Hrdina vzpomíná na svůj život a napomíná své potomky, shromážděné u jeho úmrtního lože. Příběh bývá doplněn legendárními prvky, často navazujícími na postup židovské haggady. Soudí se, že starší židovská podoba textu Závětí dvanácti patriarchů byla uzavřena před r. 70 po Kr.

Sibylliny věštby

Podle pověstí byly Sibylly ­božsky inspirované ženy, které v extázi ­věštily budoucnost. Dochovaných čtrnáct knih Sibylliných věšteb je ­židovského a křesťanského původu. ­Vznikaly v době od 2. stol. př. Kr. až skoro do 7. stol. po Kr. Tři z nich, které předkládáme v tomto souboru, patří k nejstarším a vznikly v řecky mluvícím židovském prostředí.

Žalmy Šalomounovy

Tyto modlitby, reflektující ­pohnuté události své doby, vznikaly pravděpodobně v průběhu 1. století před Kristem v palestinském prostředí. ­Šalomounovo jméno je zde jakýmsi čestným označením, zaštítěním žalmové tradice, v níž jejich autor pevně stojí. Žalmy 17 a 18 jsou navíc unikátním svědectvím jednoho typu mesiášských očekávání.

 Zpět na knížku "Knihy tajemství a moudrosti I".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook