Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Knížka pravdy  »  Knížka pravdy - Text na záložce

Knížka pravdy - Text na záložce

Jin­dřich Suso či Seuse (1295/1297 až 1366) pa­tří k nej­výz­nam­něj­ším po­kra­čo­va­te­lům stře­do­vě­kého fi­lo­sofa, mystika a ka­za­tele Mis­tra Eckharta. Jeho Knížka pravdy, která byla na­zvána „nej­ob­tíž­něj­ším tex­tem ně­mecké mys­tiky“, je pro­ni­ka­vou ob­ha­jo­bou Eckhar­to­vých myš­le­nek od­sou­ze­ných pa­pež­skou bu­lou z roku 1329, tře­baže jméno slav­ného do­mi­ni­kána zůs­tává ne­vy­řčeno. V knize se pod rouš­kou vizí, ob­raz­ných lí­čení a fik­tiv­ních di­a­logů roz­přádá subtilní roz­bor ústřed­ních Eckhar­to­vých témat, jako je „odloučenost“, ro­zení Božího Syna v duši, zbož­štění člo­věka či jeho sjed­no­cení s Bo­hem v „základu duše“. Susovi jde pře­de­vším o od­li­šení těchto kon­cepcí od he­re­tic­kých nauk „svobod­ných du­chů“, dobových libertinů, a jeho po­jed­nání tak záro­veň představuje důležitý do­ku­ment k dě­ji­nám tohoto du­chov­ního směru.

První če­ský pře­klad Knížky pravdy je bohatě do­pl­něn po­znám­kami a odkazy. Do­pro­vází jej obsáhlá stu­die vě­no­vaná, vedle roz­boru samotného Susova textu, jeho ži­votu a dílu, hlav­ním téma­tům (vize a ­imaginace, Kristus a božská Moudrost a další) a jeho vlivu, který velmi brzy zasáhl i Čechy.

 Zpět na knížku "Knížka pravdy".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook