Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Muži a ženy středověku  »  Muži a ženy středověku - Proglas

Muži a ženy středověku - Proglas

Jacques Le Goff a kolektiv autorů:   Muži a ženy středověku

Počátkem roku 2014 utrpělo evropské dějepisectví citelnou ztrátu.
Francouzský historik Jacques Le Goff ,představitel proslulé historické školy Annales a mimo jiné bývalý student pražské Karlovy univerzity, zemřel v požehnaném věku devadesáti let. Většinu svého života  naplnil poctivou badatelskou prací a publikováním či editováním  významných děl, zaměřených převážně na středověkou Evropu. Jeho nejucelenějším syntetickým dílem je patrně obsáhlá kniha Kultura středověké Evropy, která vyšla poprvé v roce 1964 a stala se prací skutečně klasickou. Její záběr je obdivuhodně široký: od velkých politických dějin, vzniku a zanikání říší  a států přes vývoj ekonomiky a sociáních struktur až po dějiny myšlení, mentality a umění. Tato publikace je díky nakladatelství Vyšehrad k dispozici českým čtenářům již od roku 1991, druhého vydání se dočkala o čtyři roky  později. V Praze vyšly též Le Goffovy Evropské dějiny pro děti, dále monografie o svatém Františku z Assisi a několik dalších knih. Z Le Goffových  editorských počinů je třeba uvést především devítisetstránkovou Encyklopedii středověku,  na které spolupracoval s dalším význačným francouzským medievalistou Jean-Claude Schmittem a v níž shromáždil přes osmdesát hesel. Tvořily je samostatné ucelené eseje, věnované podstatným skutečnostem a tématům středověkého života, jako byly politické, hospodářské, kulturní i náboženské dějiny středověké Evropy. Také tato publikaci vydalo v roce 2002 nakladatelství Vyšehrad.

Poslední velké dílo, pod nímž je Jacques Le Goff podepsán jako editor i autor některých statí, vyšlo ve Francii v nakladatelství Flammarion v roce 2012 a česky je vydal opět Vyšehrad hned následující rok. Nese název Muži a ženy středověku a na jeho vzniku se podílelo celkem třiačtyřicet autorů zvučných jmen. Je potěšující, že je mezi nimi též český historik Martin Nejedlý, který působí na Karlově univerzitě. Knihu rozdělil editor do pěti částí. Ćtyři z nich přinášejí medailony velkých osobností všech patnácti století od středověku raného ve čtvrtém století po závěr pozdního středověku koncem století patnáctého.. Tomu odpovídají názvy kapitol: prvá Od christianizace ke Karlu Velikému, druhá Od Karla Velikého do roku 1000, třetí Vrcholný středověk a  čtvrtá Krize a změny, která končí přibližně rokem 1500. V každém z těchto čtyř oddílů nalezneme výrazné historické osobnosti, které nějak  ovlivnily svou dobu a vynikly jako státníci, dobyvatelé či sjednotitelé , světci a světice, malíři a spisovatelé nebo obchodníci a objevitelé. Jacques Le Goff k tomu v rozsáhlém úvodu vysvětlil:

"V naší knize předkládáme zdánlivě zastaralou koncepci dějin, která se opírá výhradně o velké osobnosti. Od poloviny 20.století, kdy vzniklo hnutí Annales, se totiž hlavní smysl dějin hledá v rámci společenských celků a společenských vrstev. Historikové, kteří pojali úmysl napsat tuto knihu, jsou však toho názoru, že slavní mužové a slavné ženy mohou být velice výmluvnými příklady společnosti a doby, v níž žili.
Osobnosti, které jsme k tomu účelu do našeho kolektivního díla zahrnuli, mají tedy napomoci porozumět době, v níž žily, a současně zde vystupují jako hrdinové historické paměti."

K výběru těchto hrdinů pro jednotlivé kapitoly editor uvádí, proč je méně medailonů žen:

"Ženy jsou zastoupeny méně než muži. Jejich nerovné postavení není odrazem nerovnosti, kterou moderní doba vytrvale udržuje při životě ve většině společností včetně té naší. Je jen odrazem historicky doložené přítomnosti žen ve středověku.Uvidíme ostatně, že jejich podřízené postavení není vždy tak nezpochybnitelné (...) I ženy mohly dosáhnout nového stavu - stavu svatosti, který byl ostatním stavům nadřazen, a jako řeholnice sehrály důležitou roli v oblasti duchovního života (...) Nejlépe však skutečné povýšení žen dokládá působivé šíření mariánského kultu od 12.století (...) A konečně, i když politická moc byla soustředěna především v rukou mužů, některé urozené ženy mohly sehrát velice významnou roli. (...)

Le Goff dále objasňuje, proč dal pro jednotlivá období přednost některým
mužům před jinými. Uvádí též,   že pro patnácté století musel z
nedostatku místa řadu osobností vynechat a některé naopak záměrně do knihy přiřadil, ačkoliv někteří autoři je počítají spíše mezi osobnosti
renesanční:

"
"Bylo mi líto, že se musím vzdát Savonaroly, který je typický jak pro
heretická hnutí, tak pro kult chudoby v středověku, přece jsem však do
své knihy nakonec zařadil šest osobností z 15.století navíc: svatého
Bernardina sienského a Kryštofa Kolumba a navíc připojil Jindřicha
Mořeplavce, obchodníka Jacquese Coeura , Janu z Arku a velkého malíře
Fouqueta. Převzal jsem i portrét jedné osobnosti, jež žila delší dobu ve
14. než v 15.století - Mistra Jana Husa, jenž je nepochybně středověkým
heretikem, a nikoli osobností moderní doby. U Kryštofa Kolumba jsem si
dobvolil malou provokaci -pokud myslíme, že se renesance projevila i na
mapě světa, je Kolumbus jedním z jejích tvůrců. Mně však šlo o to
dokázat, že stejně jako objevil Ameriku, aniž o tom věděl, cítil a
jednal jako typický muž středověku a byl by zřejmě velmi udiven, že v
něm vidíme průkopníka moderní doby."

Závěrečná, pátá kapitola knihy se nazývá Imaginární postavy středověku a
jsou v ní zahrnuty legendární osoby jako Merlin, Meluzína, papežka Jana
, Robin Hood nebo král Artuš.  Zvláštní medailon je pak věnován  Panně
Marii. Le Goff k tomu říká:

"Panna Maria požívá u středověkých křesťanů úcty tak vysoké a hrála ve
všech oblastech středověkého světa takovou roli, že se přirozeně nabízí
uvést mezi postavami této knihy také ji , aniž by to mělo nějak šokovat
věřící křesťany. Půjde ostatně spíše o mariánský kult a jeho velice
bohatou středověkou historii než přímo o samu Pannu Marii".

Soubor všech medailonů v této knize je velmi poučné a současně zábavné
čtení. Jednotlivé portréty osobností středověku nejsou zatíženy přemírou
dat, přinášejí však v dobových souvislostech plastické podobizny lidí,
kteří prožili bohaté a plodné životy. Někteří však, jako rumunský
vojvoda Vlad Tepes čili Napichovač , předloha literárního Draculy,  se
proslavili krutovládou. I takoví lidé bohužel tvoří dějiny. Jejich
opakem jsou velcí světci a světice jako svatý Augustin či Kateřina
Sienská a mnozí další,  o jejichž životě autoři přinášejí podrobné
informace. Mezi cennými přílohami v knize je třeba ocenit chronologický
přehled evropských událostí od roku 276 do roku 1495. K němu je připojen
také soupis důležitých dat v tomto období i pro mimoevropské oblasti,
Afriku, Ameriku, Asii a muslimský Blízký východ. Publikaci doplńují
bohaté dobové ilustrace a soubor pěti  map Evropy a světa od pátého do
konce patnáctého století. Je z nich možné  mimo jiného  vyčíst a znovu
si uvědomit jednu velice povzbudivou skutečnost: naše země, Ćechy a
Morava, byly historicky součástí Ŕíše římské a mimo veškerou pochybnost
patřily stále patří k západní křesťanské civilizaci.

Jacques Le Goff a kolektiv: Muži a ženy středověku
Z francouzského originálu přeložili Lada Bosáková, Věra Dvořáková, Jitka
Matějů a Bořek Neškudla
Vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze v roce 2013. První vydání.
Publikace má 448 stran, cena není uvedena.
Více informací najdete na stránkách www.ivysehrad.cz
 Zpět na knížku "Muži a ženy středověku".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro/léto 2018

Ediční plán
Jaro/léto 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook