Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Nevystižitelný Bůh?  »  Nevystižitelný Bůh - Marie Roubalová

Nevystižitelný Bůh - Marie Roubalová

Po Pradějinách, které vydal v květnu 2010 Kalich a které jsou nyní již rozebrány, se objevuje na pultech knihkupectví nová publikace zachycující rozhlasové výklady Bible. Ve vyšehradské edici Rozhovory nad Biblí jde již o čtvrtý titul (po dvou Hellerech a jednom Sokolovi). Výklady byly obsahem posluchačsky poměrně populárního Ranního slova na stanici Český rozhlas 3 – Vltava a dalších pořadů v Českém rozhlasu Plzeň a Trans World Radiu – Rádiu 7. Popularita těchto výkladů je dána tím, že jsou realizovány formou rozhovoru a jsou krátké, neboli stručné a výstižné. Připravuje je redaktor Petr Vaďura, který se také na vzniku knihy výrazným způsobem podílel. Vaďurovy rozhovory s Benešem byly odvysílány v letech 2004 – 2010.
Obsahem knihy Nevystižitelný Bůh jsou výklady novozákonních, ale zejména starozákonních textů. To je dáno profilací autora výkladů: Beneš je učitel věnující se výkladu Starého zákona na Husitské teologické fakultě UK Praha a Teologickém semináři CASD v Sázavě. Benešovo soustředění se na Starý zákon vnáší do novozákonních výkladů nové motivy. Nejzřetelnější je to při výkladu smlouvy v epištole Židům a pojmu zákon v perikopě Matoušova Kázání na hoře. Beneš se však nevyhýbá ani textům výrazně kontroverzním, jako je perikopa o utínání rukou či pádu věže v Siloe. Z novozákonních textů však přicházejí ke slovu většinou epištoly. Mezi nimi dominují výklady dvou na výklad poměrně obtížných christologických hymnů: v epištole Kolosským a Efezským. Dva výklady věnuje epištole Galatským: jak Pavlovu osobnímu vyznání (Ga 2,19-20 – v kapitole Ospravedlnění) tak jeho reflexi svobody.
            Starozákonní texty lze rozdělit na rozsáhlejší a kratší. Mezi rozsáhlejší patří výklad úvodu a závěru knihy Jóbovy, záměr Jonášova proroctví, narození Samuela, chvalozpěv na statečnou ženu a chvála Hospodina (podle Ž 118), příběh Díny a Šekema nebo otázka malomocenství podle Lv 13. Většinu starozákonních výkladů však tvoří texty kratší a mezi nimi výklady perikop proroctví Izajášova a Páté knihy Mojžíšovy, které se Beneš dlouhodobě věnuje. V Páté knize Mojžíšově se Beneš vykládá čtyři vyznavačské texty (Slyš Izraeli a dějinná kréda) a Desatero, které je čtenářům již známé z Benešovy Desítky. Z Izajáše nalezne čtenář v knize např. výklad Izajášovy iniciace a dvou písní: Písně o vinici a Druhé písně o Hospodinově služebníkovi. Z ostatních textů upozorňuji na propracovaný výklad Ž 1 a perikopy o bronzovém hadovi. V Ž 126 se Beneš vrací s novými důrazy k Poutním písním, které zhruba před deseti lety vydali společně s prof. Hellerem.
            Posluchači Benešových rozhlasových pořadů pomůže Benešova kniha oživit si vykládané pasáže a znovu je promýšlet. Přeci jen se mluvená podoba od té tištěné určitým způsobem liší (tištěná je přesnější, podrobnější, výstižnější a širší, neboli rozsáhlejší). Ale ten, kdo Benešovy výklady nezná z Rozhlasu, nepřijde nijak zkrátka. Výklady jsou čtivé, díky Vaďurovým poučeným otázkám velmi přehledné a srozumitelné. Mají jeden kaz (a ten se opakuje u všech knih této edice): v obsahu není v závorce u názvu uveden vykládaný biblický text a ani v závěru není kniha opatřena rejstříkem, takže čtenář, který by se chtěl později k určitému biblickému textu vrátit, jej musí poměrně složitě hledat. Přesto se sluší poděkovat nakladatelství Vyšehrad, že nám před vánočními svátky dodalo knihu, která se velmi dobře hodí jako dárek všem těm, kdo si přejí do biblického světa více vniknout. Přeji Benešově knize hodně nadšených čtenářů. S knihou se lze seznámit na www.ivysehrad.cz. Objednat si ji lze na: distribuce@ivysehrad.cz.
                                                                                              Marie Roubalová
 


Zpět na knížku "Nevystižitelný Bůh?".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook