Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Nevystižitelný Bůh?  »  Recenze Advent, ing. Špinar

Recenze Advent, ing. Špinar

autor: ing. Špinar, Advent 

Jiří Beneš na vlnách Českého rozhlasu knižně
 
Bylo pro mne malým zjevením, když jsem před lety, zcela náhodou, uslyšel z rozhlasu Jiřího Beneše vykládat biblický text. Od té doby jsem pak už jeho výkladů, v rámci rozhlasových pořadů moderovaných Petrem Vaďurou, slyšel již desítky. Málokdy jsem to však zvládnul přímo z rozhlasového vysílání. Většinu jsem slyšel z internetového rozhlasového archivu, díky němuž jsem se k těmto pořadům mohl pravidelně vracet. Nově vydaný knižní přepis těchto rozhovorů nad Biblí, který vyšel v nakladatelství Vyšehrad pod názvem Nevystižitelný Bůh?, dává možnost seznámit se s nimi nejen těm, kteří nemají patřičné internetové možnosti, ale také všem, kteří je chtějí nově zažít a promýšlet jako čtené slovo.
V přístupu Jiřího Beneše k výkladu Bible, a to nejen v této knize, je dominantní bytostná pokora před textem i před čtenářem, kterému je výklad určen. Navzdory všemu, co ví, mu při rozebírání textu nedělá problém slovo „nevím“. Jeho vývody čtenář nevnímá jako dogma, nýbrž jako jednu z možností k pochopení významu a smyslu biblické zprávy. Činí tak výklad důvěryhodným a současně otevírá prostor být textem vždy znovu, nově osloven. Jak sám uvádí: Své poznání bychom neměli brát příliš vážně, neboť věci mohou být úplně jinak, než se nám jeví. Platí to především o našem poznávání Hospodina. Všechny pokusy vystihnout jeho jednání a myšlení jsou jen projekcí našich vlastních představ a zkušeností. Vždyť vše, co o něm říkáme nebo co si o něm myslíme, svědčí spíš o nás, než o tom, jaký doopravdy je. (kapitola Smlouva věčná)
Díky vyváženému přístupu ke Starému i Novému zákonu se Bible, vykládaná Jiřím Benešem, stává konzistentním poselstvím o Hospodinu a jeho dílu. Zasloužená pozornost, kterou věnuje Starému zákonu, jeho oživování a aktualizace, pak Starý zákon v křesťanském prostředí zcela přirozeně rehabilituje a zároveň umenšuje odcizení mezi křesťanstvím a judaismem, což je mě osobně obzvlášť blízké. Nevyhýbá se místům – a možná je i vyhledává –, která běžnému čtenáři Bible nic neříkají, která při čtení přeskakuje a u kterých ho napadne otázka, proč vůbec v Bibli jsou.
V knize Nevystižitelný Bůh? je čtenář opakovaně konfrontován s Hospodinovými nároky a se svojíneschopností jím dostát. Současně však rozpoznává, jak nevystižitelné je i Hospodinovo milosrdenství, které tyto nároky bere na sebe. Člověka tak vede od soustředěnosti na své výkony k vydávání se Hospodinu, aby se pak, jím proměněný, stal životem i slovy chválou jeho milosti. To vše v moci slova, které člověk slyší, které je mu vloženo do srdce, a které pak vyznává.
Považuji za vhodné, ve stručném seznámení se s touto knihou, přidat i několik vytržených myšlenek jako ilustraci jejího obsahu a současně jako inspiraci k jejímu přečtení. (citace uvedeny kurzívou)
V kapitole Desatero tak například při překladu jednotlivých přikázání používá buď přítomný čas (hebrejská slovesa stojí mimo čas a je jen na překladateli, který čas použije) – tím se z příkazu stává zpráva o tom, jak Bůh sám proměňuje člověka (Já Hospodin jsem Tě vysvobodil a ty už nemáš jiné Bohy, nezabíjíš, nedychtíš…) nebo čas budoucí, kdy se z příkazu stává zaslíbení. (Výkladu Desatera se Jiří Beneš věnuje podrobně v knize Desítka.)
Hned dvě kapitoly knihy nás vtahují do příběhu starozákonního Joba a otázkami, které jsou daleko závažnější, než jaké si bude klást Job, útočí na čtenáře: Jaký je to Bůh, který nepodnikne nic na záchranu svého nejlepšího člověka? Proč pro něj nic neudělá? Jak to, že se jej jeho utrpení nedotýká? Lze takovému Bohu věřit? A co když něco podobného Bůh jednou provede i mně? (kapitola Job 1)
Ježíšův pokyn k useknutí ruky a vyloupnutí oka, pokud člověka svádějí k hříchu, příkaz nenávidět vlastní rodinu jako podmínku učednictví nebo výzva bohatému mládenci k rozdání všeho, co má, jsou v kapitolách, věnovaných evangeliím, označeny jako nesplnitelné Ježíšovy nároky. Navykli jsme si brát tato Ježíšova slova s nadsázkou, a proto se jimi raději moc nezabýváme. Navíc jsme se naučili z evangelií vybírat pouze ta slova, která jsou pro nás snesitelná a přijatelná, zatímco ta obtížná a těžce uskutečnitelná buď zcela ignorujeme, nebo je vysvětlujeme tak, aby nás neznepokojovala. (…) jako rozhodčí jsme si začali určovat, jak Ježíš myslel to, co říkal, a co z toho, co říkal, stále platí. Tento nebezpečný postoj nám však rozhodně nepřísluší. My máme brát jeho výroky vážně, a ne hledat způsoby, jak se jejich nárokům vyhnout. To není nabádání k sekání rukou, ale hledání a nalézání toho, o co vlastně Ježíši v evangeliích jde. (kapitola O utínání rukou a vylupování očí)
V rozhovoru nad epištolou Titovi pak sděluje, jak zásadní význam má zjevení Boží milosti pro člověka. Dá se dokonce říci, že všechny dobré úmysly i činy skrze člověka uskutečňuje Bůh, takže rozhodující pro jejich realizaci je vztah k němu. Znamená to být s ním ve spojení, důvěřovat mu, mít k němu úctu a bázeň a být mu plně oddán. Z toho důvodu můžeme říci, že cílem života křesťanů není konat dobré skutky a vykazovat se mravními kvalitami, nýbrž být ve spojení s Bohem. Vše ostatní pak už působí jeho milost. (kapitola Zjevení milosti)
Všem, kteří hledají nové oslovení biblickým textem, tuto knihu rád a upřímně doporučuji.
Kniha Nevystižitelný Bůh? má 283 stran, její doporučená cena je 288 Kč a měla by být k dostání v knihkupectvích. Lze ji též objednat na adrese www.ivysehrad.cz nebo přímo na Teologickém semináři v Sázavě, kde ji studenti a jejich rodinní příslušníci, mohou získat se slevou.


Zpět na knížku "Nevystižitelný Bůh?".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook