Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Nevystižitelný Bůh?  »  Recenze - M. Roubalová, Český zápas, Křesťanská revue

Recenze - M. Roubalová, Český zápas, Křesťanská revue

Na pultech našich knihkupectví se na konci minulého roku objevila nová publikace „Nevystižitelný Bůh“. Jejím autorem je významný český biblista Jiří Beneš, žák prof. Jana Hellera. Jiří Beneš se věnuje výkladům Starého zákona na Husitské teologické fakultě UK Praha a Teologickém semináři CASD v Sázavě. Čtenářům je tento autor již pravděpodobně velmi dobře znám svými předchozími publikacemi. Za všechny jmenujme aspoň tři z nich: „Desítka. Desatero, aneb deset slov o Bohu a člověku“, „Dvanáctka. Úvod do studia Malých proroků“ a „Pradějiny“ (výklad Gn 1-11).

Kniha „Nevystižitelný Bůh“ má obdobnou formu a styl jako kniha „Pradějiny“, která vyšla v nakladatelství Kalich v roce 2010 a byla s velkým nadšením přijata širokou čtenářskou obcí, zejména pak studenty Husitské teologické fakulty, kteří ji četli v průběhu semináře praktických znalosti Starého zákona. Základem obou knih se staly rozhlasové výklady Bible z období 2004 – 2010, které odvysílal Český rozhlas 3 na stanici Vltava v posluchačsky velmi populárním Ranním slovu a také Český rozhlas Plzeň i Trans World Radio – Rádio 7. Popularita těchto výkladů byla dána mimo jiné i tím, že byly realizovány formou krátkých a výstižných rozhovorů. Domnívám se, že rozhlasový původ přispěje proto i k popularitě knihy. V tištěné podobě rozhlasových výkladů si posluchač těchto pořadů totiž může splnit jedno přání - promluvit si pomyslně a na dálku se „svým“ autorem. Položit mu otázky, které v něm četba biblických textů vyvolala. V knize Jiřího Beneše posluchač (čtenáře) v této úloze zastoupil Petr Vaďura, díky němuž vznikl živý rozhovor dvou zaujatých čtenářů bible, teologa a pedagoga, nad vybranými texty Písma.
Z mnoha v Českém rozhlase vykládaných textů Písma byly do knihy pro uveřejnění velmi vhodně vybrány ty, které v každém čtenáři bible znovu a znovu vyvolávají mnoho otázek. Podstatnou část knihy tvoří především starozákonní ale ke slovu přijdou i novozákonní perikopy. Z novozákonních textů přicházejí ke slovu většinou epištoly. Mezi nimi dominují výklady dvou na výklad poměrně obtížných christologických hymnů: v epištole Kolosským a Efezským. Dva výklady se věnují epištole Galatským: jak Pavlovu osobnímu vyznání (Ga 2,19-20 – v kapitole Ospravedlnění) tak jeho reflexi svobody. Je také nesporné, že Benešovo soustředění se na Starý zákon vnáší do novozákonních výkladů nové motivy. Nejzřetelnější je to při výkladu smlouvy v epištole Židům a při výkladu pojmu zákon v perikopě Matoušova Kázání na hoře.
Starozákonní texty lze rozdělit ze dvou hledisek, a to na rozsáhlejší a kratší, a dále pak na dobře známé a na méně známé texty. Mezi rozsáhlejší patří výklad úvodu a závěru knihy Jóbovy, záměr Jonášova proroctví, narození Samuela, chvalozpěv na statečnou ženu (Př 31), chvála Hospodina (podle Ž 118), příběh Díny a Šekema nebo otázka malomocenství podle Lv 13. Většinu starozákonních výkladů však tvoří texty kratší a mezi nimi výklady perikop proroctví Izajášova a Páté knihy Mojžíšovy, které se Beneš dlouhodobě věnuje. V Páté knize Mojžíšově Beneš vykládá čtyři vyznavačské texty (Slyš Izraeli a dějinná kréda) a Desatero, které je čtenářům již známé z Benešovy Desítky. Z Izajáše nalezne čtenář v knize např. výklad Izajášovy iniciace a dvou písní: Písně o vinici a Druhé písně o Hospodinově služebníkovi. Z ostatních textů upozorňuji na propracovaný výklad Ž 1 a perikopy o bronzovém hadovi. V Ž 126 se Beneš vrací s novými důrazy k Poutním písním, které zhruba před deseti lety vydali společně s prof. Janem Hellerem.
Desatero, Šema Jisráel, Dějinné krédo, Malé dějinné krédo apod. jsou dobře známé texty. Při četbě jejich výkladů zaujme tolerance autora k názorům jiných. Zcela v duchu židovského přísloví, které říká: „Tóra má sto tváří, ke každému člověku však obrací pouze jednu z nich“, velmi otevřeně odhaluje svůj pohled na ně, zároveň však dodává: „Přečti si je! Možná uvidíš něco jiného!“ Velkou předností této knihy je také, skutečnost, že autor se nebojí vyslovit slovo „nevím“, kterého se mnozí autoři děsí. Autor se tak nebojí ani textů a témat o kterých se zpravidla příliš nemluví. Je ospravedlnitelná lest? Proč se nástroj smrti stává prostředkem záchrany? Jaká byla Jonatánova láska k Davidovi? Je možné přátelství mezi mužem a ženou...? Beneš se nevyhýbá ani tématům výrazně kontroverzním, jako je např. perikopa o utínání rukou či o pádu věže v Siloe.
            Závěrem lze konstatovat, že posluchači Benešových rozhlasových pořadů pomůže kniha „Nevystižitelný Bůh“ oživit si vykládané pasáže a znovu je promýšlet. Přeci jen se mluvená podoba od té tištěné určitým způsobem liší (tištěná je přesnější, podrobnější, výstižnější a rozsáhlejší). Ten, kdo Benešovy výklady nezná z Rozhlasu, nepřijde nijak zkrátka. Výklady jsou čtivé, díky Vaďurovým poučeným otázkám velmi přehledné a srozumitelné.
Kniha má jediný, drobný nedostatek, který se opakuje u všech knih této edice: v obsahu není u názvu uvedeno (v závorce) o jaký vykládaný biblický text se jedná a ani v závěru není kniha opatřena rejstříkem, takže čtenář, který by se chtěl později k určitému biblickému textu vrátit, jej musí poměrně složitě hledat. Přesto se sluší autorům (a také nakladatelství Vyšehrad) poděkovat, že nám připravili knihu, která velmi dobře poslouží všem, kdo si přejí do biblického světa více vniknout. Přeji Benešově knize hodně nadšených čtenářů.
 
S knihou se lze seznámit na www.ivysehrad.cz. Objednat si ji lze na: distribuce@ivysehrad.cz a koupit v běžné síti knihkupectví.
                                                                                             
 
Marie Roubalová,

Český zápas č.1/2011Zpět na knížku "Nevystižitelný Bůh?".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook