Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Rukopisy z Nag Hammádí 1  »  Rukopisy z Nag Hammádí - Knihovnice.cz

Rukopisy z Nag Hammádí - Knihovnice.cz

Rukopisy z Nag Hammádí 1.

Více informací k této knize najdete v detailu
Jak název napovídá, jedná se o prvý svazek vybraných spisů z Nag Hammádí. V této egyptské lokalitě byla v roce 1945 nalezena v hliněném džbánu knihovna třinácti koptských papyrových kodexů, v nich bylo zapsáno 52 knih z nichž 46 bylo různých a především 42 z nich bylo do té doby považovaných za ztracené a známé byly jen z polemických spisů antických a raně středověkých hereziologů.

Kniha je zpracována nesmírně pečlivě a obsáhle. Jako editoři jsou uvedeni Wolf B. Oerter a Petr Pokorný, překladatelský tým však tvořili kromě nich Matyáš Havrda, Lucie Kopecká, Pavel Ryneš a Zuzana Vítková. Práce na překladech byla podporována Akademií věd ČR a autoři děkují Institute for Antiquity and Christianity v Claremontu za poskytnutí snímků originálních rukopisů, tedy za to, že měli nad čím bádat.

Svazek je otevřen širokým úvodem, který zahrnuje popis nálezu, popis jazyka a věroučných systémů, ke kterým se vztahuje, ale také detaily nálezu a vzpomínky P. Pokorného na výzkumy v téže lokalitě v roce 1978. Jsou zpravidla tristní, samotné spisy byly nalezeny při hledání hnojiva-steliva-krmiva-topiva. Zdá se, že celý po-starověký Egypt žije jen z vybírání hrobů.

Další úvod patří Kodexu Nag Hammádí II, tedy svazku, z něhož jsou zde předkládané texty. Opět detailní rozbor fyzického stavu, písma a dialektů užitých. Pro zajímavost, ve vazbách byla nalezena potvrzení za dodávky obilí z let 333 až 348. Vzhledem k tomu, že v té době se musely podobné účty archivovat 25 let, snadno zjistíme rok 358 jako dolní hranici, kdy mohl být kodex svázán. Horní hranicí uložení je počátek 5. století - podle keramiky použité na víčko.

Začíná to být monotónní, ale není to ani zbytečné ani nudné, i prvý překlad - Tomášovo evangelium má svůj úvod (23 stran). Evangelium podle Tomáše alias Tajné výroky živého Ježíše není biografií jako synoptická evangelia, nýbrž mudroslovím. Je na nich nezávislé a dokládá starou mudroslovnou tradici, dokonce srovnatelnou se starším pramenem, sbírkou Q užitou též Matoušem a Lukášem pro jejich evangelia. Název evangelium (ve smyslu základní učení použitý poprvé bojovníkem proti gnózi Irenejem z Lyonu ve 2. století) je však dodatečný, z doby, kdy již jeho čtenářů ubývalo (dlouho s ním však pracovala irská keltská církev). Dle Kiryllose (zemřel 386) bylo dílem manichejců. Ti jej sice používali, stejně jako i další gnostice naasejci, ale Tomášovo evangelium je starší, je poznamenáno předgnostickými platonizujícími myšlenkami. Jistou vzdálenost od gnóze ukazuje, že nepoužívá alegorické výklady, gnostiky oblíbené. Křesťanskou naději interpretuje jako osvobození od vztahů a splynutí s Bohem (u Pavla má naděje sociální charakter).

Každý výrok - logion Tomášova evangelia je uveden v překladu a komentován. Rozbor a odkazy ke gnostickým skupinám jsou zde vedeny v poněkud jiném duchu než v Dualistických gnózích západu, zde se autoři odvolávají na školy a sekty, ale i oni uznávají, že některé z nich jsou patrně až moderní označení. V Logionu 30 Ježíš prohlašuje, že nikdy není ve trojici, jen ve sám nebo ve dvojici.

Ten, kdo poznal svět,
našel mrtvolu
a kdo našel mrtvolu,
svět ho není hoden.

Hermeneutika takového textu není jednoduchá, komentáře čtenář ocení.

Druhý překlad se k prvému váže, Filipovo evangelium bylo sepsáno ve 2. století v prostředí valentínovské gnóze, snad samotným Valentínem tak, aby strukturou napodobovalo zmíněné Tomášovo evangelium. Světlo a tma, život a smrt, pravice a levice jsou si navzájem bratry. Jsou nerozdělitelné. Proto dobří nejsou dobří ani špatní nejsou špatní, život není životem ani smrt není smrtí. Proto se každý rozloží až ke svému původnímu začátku, ale ti, kteří jsou vyvýšeni nad svět, jsou nerozložitelní (až na věčnost).

Třetí překlad je dopis učitele žákovi ze druhé poloviny 3. století. "Původ archontů" vznikl v Alexandrii v řečtině. Vykládá knihu Genesis v gnostickém duchu a popisuje zjevení anděla Eléletha. Gnostickou exegezi knihy Genesis přináší i překlad mladšího spisu "O původu světla" (přelom 3. a 4. století). Text byl sepsán nebývalým vzdělancem řecky, ale se silným židovským vlivem. V textu je patrných několik vrstev, manichejské vlivy a objevuje se zde učení o několika Kristech, kteří postupně přicházejí. S traktátem Požehnaný Eugnóstós tvoří uzavřený kruh výkladu.

"Výklad o duši" je alegorie odvolávající se na sv. Pavla, cituje Bibli i Homéra a nečiní si nárok na originalitu. Gnostický původ nelze prokázat, spíše platónský. Používá se však i obraz známý z Origéna: Kristus je ženich jednotlivé duše, nikoli celé církve.

Poslední je zástupce tomášovské tradice syrského křesťanství - "Tomášova kniha". Text je stylizován jako záznam tajných výroků, které sděluje Spasitel Judovi Tomášovi v době mezi svým vzkříšením a nanebevzetím. Nejde však o sbírku logií. Je výzvou k etickému zdokonalení a vykazuje enkraticky vypjatý odpor k sexualitě.

Mimo překlady svazek obsahuje množství rejstříků a seznamy biblických citací. Celkově se jedná o nebývale pečlivý překlad pramenné literatury. Komentáře k logiím Tomášova evangelia a jednotlivé úvody sice rozlišují jednotlivé gnostiky jiným způsobem než ve výkladových knihách o gnózi, ale podstatný je překlad a jeho uvedení do souvislostí současného studia Bible.

Vydal Vyšehrad v roce 2008.
Zpět na knížku "Rukopisy z Nag Hammádí 1".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook