Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Svědomí liberála  »  Svědomí liberála - Text na záložce

Svědomí liberála - Text na záložce

Kni­ha Svě­do­mí li­be­rála svě­to­známého ame­ric­kého eko­no­ma a no­si­te­le No­be­lo­vy ce­ny P. Krug­ma­na se br­zy po svém ­vy­dání ro­ku 2007 ve Spo­je­ných státech zařadila mezi nej­pro­dávanější knihy. Autor v ní, po­dob­ně ja­ko v ji­ných svých pu­b­li­ka­cích ur­če­ných šir­ší ve­řej­nos­ti, pro­ka­zu­je vzác­nou schop­nost jas­ného a jed­no­znač­ného po­dání mnoh­dy ob­tíž­ných otázek. Pro­mý­šlí zde po­sled­ních osmde­sát let ame­ric­kých dějin v kon­tex­tu eko­no­mic­ko-so­ci­ál­ní ne­rov­nos­ti ve spo­leč­nos­ti. Ústřed­ním téma­tem je je­jí pos­tup­né na­růs­tání od 70. let až do sou­čas­nos­ti, kte­rá je v tom­to ohle­du po­dle au­to­ra návra­tem k le­tům dva­cátým. U je­jích ko­ře­nů jsou, jak v jed­not­li­vých bo­dech uka­zu­je, po­sto­je a ak­ce kon­zer­va­tiv­ních poli­ti­ků, ale i ur­či­té ­my­šlen­ko­vé po­su­ny v tábo­ře li­be­rálů. Zvláštní kri­ti­ce jsou pod­ro­be­ny kro­ky Bus­ho­vy ad­mi­ni­s­t­ra­ti­vy, kte­ré po­dle au­to­ra tra­gic­ky roz­ev­ře­ly pro­past me­zi bo­ha­tý­mi a chu­dý­mi. Krug­man ana­ly­zu­je příči­ny ne­bla­hého vý­vo­je a na­vr­hu­je mož­ná vý­cho­di­s­ka („no­vý Nový úděl“) ze stáva­jící kri­ze, jež za­hr­nu­jí vět­ší dů­raz na so­ci­ál­ní a zdra­vot­ní pro­gra­my na­mís­to národ­ní obra­ny.Zpět na knížku "Svědomí liberála".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook